Bangkok Golds

74, 75 เลขที่ 255 ชั้น 2 หมู่ 5 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  83000
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ชั้น 2 โซนร้านทองอยู่ร้านกลาง (จากทั้งหมด 5 ร้าน)

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.45 – 21.00 น.
  เสาร์ – อาทิตย์ – นักขัตฤกษ์ เวลา 09.45 – 21.00 น.

error:Content is protected !!